پایداری

استفاده از فولاد در صنعت گامی در مسیر توسعه پایدار می باشد

فولاد به عنوان ماده ای بی اثر است که هیچ تاثیری بر محیط اطراف ندارد

هم سازگار با محیط زیست است و هم قابل باز یافت

ساخت یک خانه با قاب فولادی هزینه و زمان کمتری نیاز دارد و هدر رفت در این سیستم حداقل می باشد

بدون هیچ گونه ایجاد آلودگی در محل در هنگام ساخت و داشتن سایتی همواره تمیز

وابستگی کمتر به شرایط آب و هوا یی در حین ساخت

افزایش دوره حیات و بهره برداری پایدار ساختمان و حفظ منابع ملی و مالی