سازه ال اس اف

سازه  ال اس اف

سازه  ال اس اف عمدتا در ساخت ساختمانهای دو طبقه ساختمانهای تجاری کوچک دفاتر اداری سالنهای ورزشی و صنعتی یک طبقه است . سازه ال اس اف یک سیستم سازه ای باربر ثقلی است که قابلیت ترکیب شدن با سیستم های سازه ای دیگر مانند دیوارهای بتن مسلح سازه ای را دارد.

در ساختمانهای کوتاه یصورت سیستم سازه ای مختلط به کار میرود  استفاده از اشكال مختلف این سازه  طبق آيين نامه مجاز بوده  و مقاطع آن داراي ابعاد متنوع و محدوده تغييرات ضخامتي بين0/6 تا 2/5 ميليمتر مي باشد  اتصال LSFبه شالوده به واسطه كلاف افقي با مقطع c، شكل مي گيرد.

اجزاء قائم به عنوان عضو باربر ستوني در بارهاي ثقلي عمل مي كند، برخي از اين اعضا در دهانه مهاربندي جانبي سازه علاوه بر بار ثقلي، متحمل نيروهاي ناشي از بار جانبي هم بوده كه تحت نام وادار(stud) در سيستم معرفي شده اند.سقف سازه   متشكل از تيرچه هاي فلزي سردنوردشده است. تيرها و تيرچه ها عمدتا داراي مقاطع با اشكال cوz مي باشند.

پوشش سقف با دال بتني در صورت يكپارچگي لازم بين بتن و پروفيل فولادي تيرچه، مي تواند به عنوان سقف مركب فلزي طراحي شود.  بمنظور باربري جانبي سازه در امتداد اصلي متعامد، از دهانه هاي بار برجانبي استفاده مي شود